Handsken bruger ikke cookies

til Handskens forside

Vedtægter for

Teaterforeningen Handsken

§ 1

Foreningens navn er 'Teaterforeningen Handsken' . Foreningen er oprettet d. 13/2-2002 og er hjemmehørende i Kalundborg Kommune og dens postadresse er formandens adresse.


§ 2

Foreningens formål er at være møde- og realiseringssted for projekter inden for teater og beslægtede kunstarter. Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål og som respekterer dens love.


§ 3

Foreningen er medlem af det landsdækkende forbund DATS - Dansk Amatør Teater Samvirke


§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær og to ordinære medlemmer.

3 medlemmer vælges i lige år og de to øvrige i ulige år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.


§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning ved formanden

  3. Det reviderede regnskab ved kassereren

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. §4

  7. Valg af revisor, revisorsuppleant samt to suppleanter til bestyrelsen

  8. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest en uge før afholdelsen.


Alle betalende medlemmer har stemmeret


Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.


Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette.


§ 6

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel med kontakt til hvert medlem eller ved annoncering i dagspressen.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller hvis ønske herom fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.


§ 8

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest tre uger efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.


Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.


Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.


Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.


§ 9

Formanden og kassereren har tegningsret på foreningens vegne.


§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§ 11

Foreningens opløsning kan besluttes ved almindeligt flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.


I tilfælde af foreningens opløsning påhviler det den siddende bestyrelse at fungere videre indtil foreningens aktiver og passiver er gjort op og opgørelsen er godkendt af revisor. Eventuelle aktiver overgår til Kalundborg Kommune, og det skal overlades til kommunens kulturelle udvalg at foreslå fordeling af aktiverne til lignende kulturelle formål.*****************


Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.

Kalundborg d. 13. februar 2002

til Handskens forside